ul. Koszykowa 59, lok.15, 00-660 Warszawa
tel. 22 626 88 66
e-mail: biuro@kpeir.pl, rn@kpeir.pl
Nasza gazeta
Szukaj:

"Emeryci razem w walce o sprawiedliwość społeczną"

Aktualności

Koalicyjne Porozumienie Wyborcze

W dniu 28-09-2018r. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów podpisała Koalicyjne Porozumienie Wyborcze, które podpisał w imieniu Platformy Obywatelskiej - Przewodniczący Grzegorz Schetyna; W imieniu KPEIR - Przewodniczący - Tomasz Mamiński Poniżej tekst porozumienia:

KOALICYJNE POROZUMIEMIE WYBORCZE Platformy Obywatelskiej RP i Nowoczesnej oraz Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

Warszawa dnia 28-09-2018r.

Zawarta pomiędzy: Platformą Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej, partią polityczną z siedzibą w (00-490) Warszawie przy ul. Wiejskiej 12a, wpisana do rejestru partii politycznych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod nr wpisu EwP 131, zwana dalej "Platforma Obywatelska RP"reprezentowaną przez: Grzegorza Schetynę - Przewodniczącego Platformy Mariusza Witczaka - Skarbnika Platformy

a Nowoczesną, partią polityczną z siedzibą w (00-029) Warszawie przy ul. Nowy Świat 27, wpisaną do rejestru partii politycznych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod nr wpisu EwP 362, reprezentowaną przez: Katarzynę Lubnauer - Przewodniczącą Nowoczesnej Adama Szłapkę - Sekretarza Generalnego Nowoczesnej

a Krajową Partią Emerytów i Rencistów, partią polityczną z siedzibą w (00-660) Warszawie przy ul. Koszykowej 59 lok. 15, wpisana do rejestru partii politycznych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod nr wpisu 49, zwana dalej "KPEiR", reprezentowana przez: Tomasza Mamińskiego, Przewodniczącego KPEiR zwane dalej "Stroną" lub łącznie "Stronami"

Zważywszy, że:

1) Platforma Obywatelska RP i Nowoczesna zawarły umowę koalicyjną w wyborach samorządowych w 2018r. i zamierza jako koalicyjny komitet wyborczy (dalej: "Koalicja Obywatelska") wystawiać kandydatów na radnych gmin, radnych powiatów, radnych sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 2) zamiarem Platformy Obywatelskiej RP i Nowoczesnej jest poszerzenie ww. koalicji o kolejne podmioty, które utożsamiają sie z programem Koalicji Obywatelskiej, Strony podpisują niniejszym porozumienie o następującej treści:

§1

1. Strony niniejszego porozumienia zgodnie deklarują, iz w wyborach do sejmików województw oraz w wyborach do rad miast na prawach powiatów, listy kandydatów na radnych zgłaszanych przez Koalicję Obywatelską uwzględniać będą kandydatów popieranych przez KPEiR, zaś KPEiR nie będzie wystawiała samodzielnie kandydatów do tych sejmików i rad poza Koalicją Obywatelską.

2. Zgodnie z obowiązującym prawem wyborczym kandydaci popierani przez KPEiR, o których mowa w ust. 1, zgłaszani przez Koalicję Obywatelską, jeśli otrzymają przy rejestracji kandydatów w wyborach formalne poparcie właściwych organów statutowych KPEiR, będą oznaczani na materiałach wyborczych Koalicji Obywatelskiej jako kandydaci "popierani przez Krajową Partię Emerytów i Rencistów"

§2

W związku z zawarciem jak i celem niniejszego porozumienia, Strony deklarują zawarcie w przyszłości porozumienia koalicyjnego dotyczącego wspólnego na zasadzie wyłączności tworzenia lub popierania list wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019r. oraz w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

§3

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.

Warszawa dnia 28-09-2018r.

 

 

Wszelkie prawa zastrzezone (c) krajowa partia Emerytów i Rencistów
©Copyright by Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. All rights reserved. Design by NeoArt.Eu. Hosting IDhost.pl.