ul. Koszykowa 59, lok.15, 00-660 Warszawa
tel. 22 626 88 66
e-mail: biuro@kpeir.pl, rn@kpeir.pl
Nasza gazeta
Szukaj:

"Emeryci razem w walce o sprawiedliwość społeczną"

Program

ORAZ : Polska Karta Seniora

PROGRAM KPEiR

 

1.

KPEiR w swojej działalności kieruje się takimi podstawowymi wartościami jak:

a) wolność i demokracja,

b) sprawiedliwość i solidarność społeczna,

c) społeczeństwo obywatelskie,

d) prawa człowieka i obywatela,

e) honor, godność, uczciwość przyzwoitość, prawdomówność,

f) szacunek do tożsamości i tradycji narodowych,

g) tolerancja światopoglądowa,

h) równość wszystkich pokoleń w społeczeństwie,

i) otwartość wobec ludzi z innych narodów i społeczeństw,

j) życie czynne, aktywne, pokonywanie wyzwań cywilizacyjnych.

 

2.

Nadrzędne cele KPEiR to:

a) obrona ludzi najsłabszych w społeczeństwie, ludzi starszych, emerytów i rencistów, niepełnosprawnych, samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych, bezdomnych, głodnych, ludzi wykluczonych, ludzi pozbawionych nadziei na lepszą egzystencję,

b) walka z wykluczaniem wielkich grup społecznych z pożytków płynących z postępu i rozwoju,

c) tworzenie szans dla młodych pokoleń wkraczających w świadome i odpowiedzialne życie,

d) walka o pojmowanie działalności publicznej jako służby społecznej,

e) walka o państwo szacunku, odpowiedzialności i dumy obywateli.,

f) wprowadzenie w życie Polskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty Seniora,

g) dążenie, żeby polska demokracja w sposób kategoryczny kształtowała polityczna praktykę rządów fachowców,

h) dbałość aby racją stanu i wyrazem najwyższej odpowiedzialności za los współczesnych pokoleń Polaków powinno być wykorzystywanie wszelkich możliwości płynących z naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej.

 

.

Program KPEiR zakłada realizację zasady sprawiedliwości społecznej poprzez:

a) równe traktowanie ludzi niezależnie od ich pochodzenia społecznego,

b) prawo do godnego życia, do zabezpieczenia podstawowych warunków egzystencji,

c) prawo do pracy

d) traktowania starości, tak samo, jak innych pór życia człowieka,

e) prawo do obrony podstaw materialnej egzystencji emerytów i rencistów, ludzi słabych, biednych, upokarzanych, traktowanych wyłącznie w kategoriach elektoratu,

 

4.

KPEiR swój program kieruje do:

 

a) wszystkich członków i sympatyków partii,

b) emerytów i rencistów,

c) ludzi niepełnosprawnych,

d) ludzi biednych pokrzywdzonych przez niesprawiedliwość społeczną,

e) osób samotnie wychowujących dzieci,

f) bezrobotnych i bezdomnych,

g) młodzieży,

h) Polaków zagranicą.

 

5.

Podstawowe zadania polityczne KPEiR w pierwszej dekadzie XXI wieku to:

a) rozwijanie wolności i demokracji,

b) taka zmiana Konstytucji, która sprawi, że będzie ona rzeczywiście realizowana w naszym życiu codziennym, będzie czytelna, zrozumiała i przestrzegana,

c) budowanie społeczeństwa obywateli świadomie realizujących swoje konstytucyjne prawa i obowiązki,

d) działania na rzecz państwa prawa, postępu i rozwoju gospodarczego.

e) współtworzenie świadomości cywilizacyjnej,

f) współpraca z partiami emeryckimi innych państw w celu wypracowywania wspólnego stanowiska w sprawach generacji „siwych włosów” i w związku z ogólnym starzeniem się społeczeństw.

 

6.

KPEiR będzie działać na rzecz:

a) utrwalania demokracji parlamentarnej,

b) rozwijania samorządności terytorialnej – gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, kształtowania tożsamości „małych ojczyzn” z ich tradycją, i perspektywami przyszłości,

c) tworzenia takiego prawa, w którym odpowiedzialność za jego przestrzeganie będzie obowiązywać w równym stopniu wszystkich obywateli,

d) utrwalania i przestrzeganie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, umacnianie roli Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zasady referendum w podstawowych sprawach obywateli państwa.

 

7.

KPEiR będzie dążyć do posiadania własnej reprezentacji w Sejmie i w Senacie, w radach gmin i powiatów, oraz w Sejmikach wojewódzkich, a także pośród samodzielnie wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów. W uzasadnionych sytuacjach KPEiR będzie tworzyć koalicje wyborcze z wszystkimi partiami, ugrupowaniami i stowarzyszeniami podzielającymi cele i zasady wyrażone w tym Programie.

 

8.

KPEiR opowiada się za:

a) pluralistycznym układem politycznym,

b) lustracją osób pełniących funkcje publiczne i obywateli zaufania społecznego,

c) pełną, ale odpowiedzialną swobodą wyrażanie myśli i poglądów, bez cenzury politycznej,

d) obywatelskim państwem praworządnym gwarantujących pełne bezpieczeństwo obywateli,

e) polityką zagraniczną zorientowaną na wykorzystanie wszelkich szans i możliwości wynikających z przynależności do Unii Europejskiej i NATO, polityką współpracy z państwami innych układów kontynentalnych, politykę służąca dobru obywateli rozwijaną na zasadach niepodległości i suwerenności Polski,

f) konstruktywną współpracą z innymi partiami politycznymi, organizacjami społecznymi, kobiecymi, młodzieżowymi, związkami zawodowymi z możliwością zawarcia z nimi ewentualnych koalicji wyborczych.

 

9.

KPEiR szanuje i popiera społeczna naukę Kościoła


z jej zasadami wiary nadziei i miłości, sprawiedliwości i solidarności społecznej, współczucia i pomocy potrzebującym, z przesłaniem „jeden obok drugiego, a nie jeden przeciwko drugiemu”.

 

10.

KPEiR opowiada się za społeczną gospodarką rynkową, która powinna zapewniać:

a) trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy m.in. poprzez konkurencyjność polskich towarów na europejskim i globalnym runku ekonomicznym,

b) obniżanie inflacji do przeciętnego poziomu w innych państwach Unii Europejskiej,

c) zmniejszanie deficytu budżetowego,

d) stopniowe zmniejszane długu publicznego,

e) zmniejszanie ujemnego salda obrotów bieżących z zagranicą,

f) walkę z działalnością monopoli na rynku gospodarczym,

g) wspieranie inicjatyw gospodarczych mających na celu wzrost zatrudnienia,

h) równe traktowanie podmiotów gospodarczych, państwowych, spółdzielczych, prywatnych,

i) obowiązywanie we wszelkiej działalności gospodarczej zasad dobrych praktyk.

 

11.

Warunki wzrostu gospodarczego:

a) prywatyzacja,

b) rozwój średnich i małych przedsiębiorstw,

c) skuteczna walka z bezrobociem; „praca nad polska pracą”, jak apelował papież Jan Paweł II, powinna być nieustanna koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy przyjmują odpowiedzialność za najbliższy, a także spodziewany los Rzeczypospolitej,

d) konkurencja z zagranicą,

e) rozwój nowoczesnej nauki, oświaty i edukacji, związku wykształcenia z możliwościami pracy,

f) zwiększenie wydatków na naukę, oświatę i służbę zdrowia,

g) skuteczna reforma służby zdrowia - zbliżenie lekarzy do pacjentów, łatwiejszy dostęp do specjalistów, bezpłatne leki ratujące życie, tanie sanatoria dla emerytów i rencistów,

g) restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa, tworząca dla silnych ekonomicznie gospodarstw konkurencyjne warunki w Unii Europejskiej.

h) powszechny rozwój budownictwa mieszkaniowego.

 

12.

W pracy wewnątrzpartyjnej


za szczególnie ważne KPEiR uznaje:

a) kształtowanie swojego wizerunku jako ugrupowania ogólnospołecznego, dynamicznego o przekonujących celach i zadaniach,

b) integrację ruchu seniorów, umacnianie siły politycznej emerytów i rencistów,

c) umacnianie swoich wpływów w społeczeństwie, w organizacjach pozarządowych,

d) powołanie zespołu ekspertów dla potrzeb partyjnych,

e) organizowanie częstych spotkań i dyskusji liderów partii z jej członkami,

f) prowadzenie szerokiej i otwartej dyskusji nad planami i zamierzeniami partii.

 

13.

KPEiR jest zdecydowanie przeciwna:

a) nieustannym grom politycznym służącym fatalnie pojmowanej ambicji władzy z traktowaniem obywateli w kategoriach jedynie elektoratu,

b) korupcji, arogancji i nonszalancji ekip rządzących,

c) nietolerancji, bezwzględności i lekceważeniu potrzeb słabszych grup społecznych,

d) niepełnej waloryzacji emerytur i rent,

e) pobieraniu podatków od najniższych uposażeń seniorów.


X


KPEiR wzywa wszystkich obywateli dobrej woli do wspólnego działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, obrony najsłabszych, dobrej przyszłości dla młodych, rozwoju i postępu naszego państwa, wszelkiego dobra wspólnego i indywidualnego dla każdego obywatela.


Bądźmy razem !

Nie zawiedźmy Polski i siebie samych !

Wszelkie prawa zastrzezone (c) krajowa partia Emerytów i Rencistów
©Copyright by Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. All rights reserved. Design by NeoArt.Eu. Hosting IDhost.pl.